Protectia datelor

REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)


1. INFORMATII GENERALE
Societatea ISAO GROUP srl garanteaza protectia datelor persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal care au fost colectate de catre noi in cadrul activitatii noastre de vinzare a de izolatie, ce compun obiectul nostru de activitate.Prelucrarea de date cu caracter personal efectuata de catre ISAO GROUP srl consta in activitati care sunt efectuate asupra datelor cu caracter personal prin mijloace automate sau  manuale, cum ar fi, dar fara a fi limitat la: colectarea, inregistrarea in baze de date, organizarea, stocarea, modificarea, analiza manuala sau utilizand  aplicatii specifice, actualizarea, utilizarea, transmiterea catre terti colaboratori(ex. firme curierat sau transportatori parteneri) sau stergerea definitiva a datelor respective.


2. DATELE DE CONTACT ALE OPERATORULUI SI ALE RESPONSABILULUI CU PROTECTIA DATELOR
ISAO GROUP srl este o entitate legal infiintata in Romania, avand urmatoarele date de identificare: Sediu: Ploiesti; str. Cercelus 36, cu punct de lucru situat Ploiesti; str. Liliacului nr.1; Clad. C8, www.materiale-izolatie.ro, telefon de contact: 0752.444.002.
Persoana responsabila de protectia datelor cu caracter personal in cadrul ISAO GROUP srl poate fi contactata la urmatoarea adresa de email: vinzari@materiale-izolatie.ro


3. SCOPUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Societatea ISAO GROUP srl prelucreaza datele dumneavoastra personale in mod legitim, legal,  in deplina conformitate cu prevederile Regulamentului nr.679 din data de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.
Societatea ISAO GROUP srl colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra personale in scopul executarii contractului de vanzare(sau vinzare la distanta) a produselor  din portofoliu, conform prevederilor Codului Fiscal si a legislatiei conexe din Romania.

In conformitate cu legislatia in vigoare , datele furnizate magazinului  www.materiale-izolatie.ro sunt folosite numai in scopul pentru care au fost transmise.

www.materiale-izolatie.ro  nu divulga informatiile cu caracter personal furnizate de dvs., folosind aceste informatii numai pentru executarea comezilor primite de la dvs.  si in vederea executarii cu buna-credinta a contractelor la distanţă şi a contractelor  în afara spaţiilor comerciale asa cum sunt definite in OUG 34/2014 si pentru intocmirea documentelor ce tin de aspectele legale ale furnizarii de produse.

Adresa dvs. de email va fi folosita numai pentru corespondenta asumata sau  pentru  trasmiterea detaliilor comenzii / platii.

www.materiale-izolatie.ro nu foloseste si nu incurajeaza folosirea “spam-ului”.

www.materiale-izolatie.ro nu foloseste “cookie-uri”. asa cum rezulta si din setarile de mai  jos

www.materiale-izolatie.ro foloseste Secure Hyper Text Transfer Protocol (sau HyperText Transfer Protocol/Secure, abreviat HTTPS) care criptează datele transmise de la un browser web la un server web, cu scopul de a se oferi o identificare criptată și sigură la server asa cum rezulta din imaginea de mai jos

Plasarea unei comenzi pe magazinul www.materiale-izolatie.ro  reprezinta acordul dvs de prelucrare a datelor  personale in scopul realizarii contractului de vanzare

Inainte de plasarea comenzii(prin email,telefonic,personal sau prin orice alte mijloace) va reamintim ca orice comandă implică o obligaţie de plată (din partea dvs.) a produselor solicitate si eventual (in functie de detaliile fiecarei comenzi) a costurilor de livrare.


4. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL VIZATE
Datele cu caracter personal vizate si utilizate de catre ISAO GROUP srl sunt: nume si prenume, adrese, CNP, seria si numarul CI, emitent CI,adresa de email, numar de telefon.


5. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL VIZATE
Datele cu caracter personal pot fi utilizate de catre alte entitati imputernicite de catre ISAO GROUP srl(ex. firme curierat sau transportatori parteneri)  numai in scopul  indeplinirii contractelor de vanzare acceptate de dvs.


6. PERIOADA STOCARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL este cea specifica si este stabilita prin legislatia fiscala privind termenele de pastrare a documentelor fiscale(facturi, chitante,bonuri fiscale, avize, etc…)


7. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE conform Capitolului III din  Regulamentului nr.679 din data de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date sunt urmatoarele:

Informare şi acces la date cu caracter personal
Informaţii care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate de la persoana vizată


(1)În cazul în care datele cu caracter personal referitoare la o persoană vizată sunt colectate de la aceasta, operatorul, în momentul obţinerii acestor date cu caracter personal, furnizează persoanei vizate toate informaţiile următoare:
a)identitatea şi datele de contact ale operatorului şi, după caz, ale reprezentantului acestuia;
b)datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor, după caz;
c)scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum şi temeiul juridic al prelucrării;
d)în cazul în care prelucrarea se face în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (f), interesele legitime urmărite de operator sau de o parte terţă;
e)destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;
f)dacă este cazul, intenţia operatorului de a transfera date cu caracter personal către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională şi existenţa sau absenţa unei decizii a Comisiei privind caracterul adecvat sau, în cazul transferurilor menţionate la articolul 46 sau 47 sau la articolul 49 alineatul (1) al doilea paragraf, o trimitere la garanţiile adecvate sau corespunzătoare şi la mijloacele de a obţine o copie a acestora, în cazul în care acestea au fost puse la dispoziţie.
(2)În plus faţă de informaţiile menţionate la alineatul (1), în momentul în care datele cu caracter personal sunt obţinute, operatorul furnizează persoanei vizate următoarele informaţii suplimentare necesare pentru a asigura o prelucrare echitabilă şi transparentă:
a)perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
b)existenţa dreptului de a solicita operatorului, în ceea ce priveşte datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum şi a dreptului
la portabilitatea datelor;
c)atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a), existenţa dreptului de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia;
d)dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere;
e)dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligaţie legală sau contractuală sau o obligaţie necesară pentru încheierea unui contract, precum şi dacă persoana vizată este obligată să furnizeze aceste date cu caracter personal şi care sunt eventualele consecinţe ale nerespectării acestei obligaţii;
f)existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menţionat la articolul 22 alineatele (1) şi (4), precum şi, cel puţin în cazurile respective, informaţii pertinente privind logica utilizată şi privind importanţa şi consecinţele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.
(3)În cazul în care operatorul intenţionează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, operatorul furnizează persoanei vizate, înainte de această prelucrare ulterioară, informaţii privind scopul secundar respectiv şi orice informaţii suplimentare relevante, în conformitate cu alineatul (2).
(4)Alineatele (1), (2) şi (3) nu se aplică dacă şi în măsura în care persoana vizată deţine deja informaţiile respective.

Dreptul de acces al persoanei vizate

(1)Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la următoarele informaţii:
a)scopurile prelucrării;
b)categoriile de date cu caracter personal vizate;
c)destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din ţări terţe sau organizaţii internaţionale;
d)acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
e)existenţa dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal ori restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;
f)dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere;
g)în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informaţii disponibile privind sursa acestora;
h)existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menţionat la articolul 22 alineatele (1) şi (4), precum şi, cel puţin în cazurile respective, informaţii pertinente privind logica utilizată şi privind importanţa şi consecinţele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.
(2)În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională, persoana vizată are dreptul să fie informată cu privire la garanţiile adecvate în temeiul articolului 46 referitoare la transfer.
(3)Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării.
Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care persoana vizată introduce cererea în format electronic şi cu excepţia cazului în care persoana vizată solicită un alt format, informaţiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.
(4)Dreptul de a obţine o copie menţionată la alineatul (3) nu aduce atingere drepturilor şi libertăţilor altora.

Dreptul la rectificare


Persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.


Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat")


(1)Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
a)datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
b)persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a), şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea;
c)persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2);
d)datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
e)datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se află operatorul;
f)datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale menţionate la articolul 8 alineatul (1).
(2)În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal şi este obligat, în temeiul alineatului (1), să le şteargă, operatorul, ţinând seama de tehnologia disponibilă şi de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ştergerea de către aceşti operatori a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.
(3)Alineatele (1) şi (2a) nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară:
a)pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare şi la informare;
b)pentru respectarea unei obligaţii legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică operatorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorităţi oficiale cu care este învestit
operatorul;
c)din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) literele (h) şi (i) şi cu articolul 9 alineatul (3);
d)în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), în măsura în care dreptul menţionat la alineatul (1) este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective; sau
e)pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.


Dreptul la restricţionarea prelucrării

(1)Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:
a)persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;
b)prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;
c)operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; sau
d)persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
(2)În cazul în care prelucrarea a fost restricţionată în temeiul alineatului (1), astfel de date cu caracter personal pot, cu excepţia stocării, să fie prelucrate numai cu consimţământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă sau pentru protecţia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.
(3)O persoană vizată care a obţinut restricţionarea prelucrării în temeiul alineatului (1) este informată de către operator înainte de ridicarea restricţiei de prelucrare.

Obligaţia de notificare privind rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal sau restricţionarea prelucrării.

Operatorul comunică fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau ştergere a datelor cu caracter personal sau restricţionare a prelucrării
efectuate în conformitate cu articolul 16, articolul 17 alineatul (1) şi articolul 18, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate.
Operatorul informează persoana vizată cu privire la destinatarii respectivi dacă persoana vizată solicită acest lucru.


Dreptul la portabilitatea datelor


(1)Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:
a)prelucrarea se bazează pe consimţământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b); şi
b)prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
(2)În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor în temeiul alineatului (1), persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
(3)Exercitarea dreptului menţionat la alineatul (1) din prezentul articol nu aduce atingere articolului 17. Respectivul drept nu se aplică prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorităţi oficiale cu care este învestit operatorul.
(4)Dreptul menţionat la alineatul (1) nu aduce atingere drepturilor şi libertăţilor altora.


Dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat

Dreptul la opoziţie


(1)În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situaţia particulară în care se află, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) sau al articolului 6 alineatul (1) a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepţia cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime şi
imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.
(2)Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.
(3)În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.
(4)Cel târziu în momentul primei comunicări cu persoana vizată, dreptul menţionat la alineatele (1) şi (2) este adus în mod explicit în atenţia persoanei vizate şi este prezentat în mod clar şi separat de orice alte informaţii.
(5)În contextual utilizării serviciilor societăţii informaţionale şi în pofida Directivei 2002/58/CE, persoana vizată îşi poate exercita dreptul de a se opune prin mijloace automate care utilizează specificaţii tehnice.
(6)În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), persoana vizată, din motive legate de situaţia sa particulară, are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, cu excepţia cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public.


In cazul in care doriti sa va exercitati aceste drepturi, respectiv dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie si dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, puteti inainta o cerere scrisa, datata si semnata catre vinzari@materiale-izolatie.ro

Oricare dintre drepturile mentionate anterior pot fi exercitate prin intermediul dreptului de a va adresa justitiei la instantele competente si/sau a dreptului de a inainta o plangere catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

SUNT DE ACORD
Acest website folosește cookies pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu acestea Politica de utilizare a cookie-urilor